หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ระดับประถมศึกษาต้น รหัส 628182011 ระดับประถมศึกษาปลาย รหัส 629182038 ระดับมัธยมศึกษาต้น รหัส 623182034 ระดับมัธยมศึกษาปลาย รหัส 624182013 และระดับอาชีวศึกษา รหัส 625182019

เกี่ยวกับหลักสูตร

0
Day
ระยะการอบรม 3วัน
0
Hr.
ชั่วโมงการพัฒนา 26ชม.
0
Exp.
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า20ท่าน
0
PACK
หลักสูตรตามองค์ประกอบTPACK

ABLOC เป็นหลักสูตรอบรมครู (ระดับกลาง) ที่ปรับเหมาะกับการนำไปใช้ของครูทุกช่วงชั้น เน้นบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ถ่ายทอดเนื้อหาและนำปฏิบัติตามแนวคิด (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%) เน้น Learning by Doing โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมการปฏิบัติครอบคลุมประเด็นดังนี้

 • การเรียนการสอนในศตวรรษ 21 และ Education 4.0
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การออกแบบระบบการสอน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน
 • Blended Learning, LMS, Online tools for Active Learning
 • Gamification and Learning Analytic tools in online Course
 • Interactive Videos in Online Course, ยุทธวิธีการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ / กลุ่มเป้าหมาย

 • เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การสอน แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ LMS / Active Learning Tools
 • เพื่อให้ครูมีความรู้ในด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอนสามารถนำ LMS / Mobile Application ไปใช้ในการสอนแบบผสมผสานในกลุ่มสาระและวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
 • เพื่อให้ครูมีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • เพื่อให้ครูมีทักษะในการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ทักษะด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ครูมีทักษะการบูรณาการ เนื้อหา วิธีสอนและเทคโนโลยีการสอน ได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มสาระและช่วงชั้น
 • เพื่อให้ครูมีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Blended Learning ที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
 • เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครูยุคดิจิทัลให้มีคุณลักษณะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่การเป็นครู 4.0
 • เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เป็นครู ทุกสังกัด ทุกช่วงชั้น ที่มีทักษะพื้นฐานใช้คอมพิวเตอร์ได้ และใช้สมาร์ทโฟนเป็น

Empty section. Edit page to add content here.

1. Certificate + ชม. การพัฒนา 26 ชม. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
2. ระบบLMS+Mobile App ใช้ฟรี 1 ปี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของท่าน
3. รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกเครือข่าย ปรึกษาด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมได้ตลอดระยะสมาชิก จนท่านได้รับวิทยะฐานะสูงขึ้น
4. จัดอบรมให้ท่านฟรี 1 คอร์สในด้าน การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน / การพัฒนาระบบ LMS ของโรงเรียน / การวิจัยพัฒนานวัตกรรม (สามารถไปจัดที่โรงเรียนของท่าน +ชม.PLC)

หลักสูตรอบรมในแบบ Skill-based training ผสานอย่างลงตัวระหว่างการฝึกปฏิบัติและทฤษฎี ถ่ายทอดประสบการณ์โดยทีมวิทยากรด้าน e-Learning ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

T.Nopakhun

T.NopakhunTrainer

องค์ประกอบหลักสูตรเพื่อพัฒนา "Innovative Teachers"

ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ประจำหลักสูตร

Training Resources