รายละเอียดหลักสูตร / หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม / โปสเตอร์หลักสูตร

(สำหรับ นักศึกษา/ศิษย์เก่า)
อบรมวันที่ 27-28 มิถุนายน, 04 กรกฎาคม 2563

(สำหรับอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล)
อบรมวันที่ 11-12 , 18 กรกฎาคม 2563

(สำหรับครูประจำการที่เคยอบรมเมื่อปี 2560 และครูที่สนใจ)
อบรมวันที่ 25-26 กรกฎาคม , 1 สิงหาคม 2563