แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

Share this post

Posted by: adminComments: 0 0

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

PLC คือ อะไร ? ท ำไมต้อง PLC ? PLC เอำมำใช้อะไรได้ ? PLC ท ำแล้วได้อะไร ?

https://drive.google.com/file/d/14lHcolJ-mUiyrWrQ786s65e8ecwY7qGi/preview

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *