ครูกัญญารัตน์

ครูกัญญารัตน์ พรมแตง

ครู ชำนาญการพิเศษ

วิทยฐานะ

  • ครู ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ปีที่จบ 2541
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่จบ 2558
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่จบ 2547

ผลงาน

  • รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาระดับจังหวัด ในการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

การอบรม/พัฒนาตนเอง

  • เรื่อง :การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วันที่ 17-20,26-27 สิงหาคม 2560 ณ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย ม.ราชภัฏสุรินทร์