ครูทิพวรรณ

ครูทิพวรรณ ศรีโคตร

ครู ชำนาญการพิเศษ

วิทยฐานะ

 • ครู ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

 • ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิชาโทสุขศึกษา สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ปีที่จบ 2544

ผลงาน ผลงานการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 • 1. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557***
 • 2. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558***
 • 3. รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันประกวดมารยาทไทย ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558**
 • 4. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559**
 • 5. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560**
 • 6. รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันประกวดมารยาทไทย ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560**
 • 7. รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561***
 • 8. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันประกวดมารยาทไทย ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561***
 • 9. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันประกวดมารยาทไทย ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562***
 • 10. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันประกวดมารยาทไทย ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562*
 • 11. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562*
 • 12. รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันประกวดมารยาทไทย ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562*
 • 13. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562*

การอบรม / พัฒนาตนเอง

 • 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2552 สถานที่จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วยงานผู้จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • 2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษา 2555 สถานที่จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วยงานผู้จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • 3. การอบรมปฏิบัติการคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)ปีการศึกษา 2558 สถานที่จัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หน่วยงานผู้จัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 • 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Smart OBEC ปีการศึกษา 2559 สถานที่จัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หน่วยงานผู้จัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 • 5. การสร้างและการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2560 สถานที่จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หน่วยงานผู้จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of Asean)ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สถานที่จัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หน่วยงานผู้จัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 • 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างและการพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สถานที่จัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หน่วยงานผู้จัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 • 8. โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รุ่นที่ 8ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สถานที่จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วยงานผู้จัดบริษัท สำนักพิมพ์ เอมพันธ์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย
 • 9. การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศุึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 สถานที่จัดโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ หน่วยงานผู้จัดสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 10. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561สถานที่จัดโรงแรมเดอสิตา ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี เพื่อการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
 • 11. การอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างข้อสอบวัดแววความถนัดในการแนะแนวอาชีพระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 สถานที่จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วยงานผู้จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • 12. การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (PLC) โดยใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 สถานที่จัดห้องประชุมบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด็นท์ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานผู้จัดกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 8 ร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 • 13. โครงการ”ศิลปะไม่ยากอย่างที่คิด” ในวันที่ 18 กันยายน 2562 สถานที่จัดโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หน่วยงานผู้จัดหอศิลป์บ้านเด็ก
 • 14. หลักสูตรที่ 3 การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วยงานผู้จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์