ครูนรินทร์โชติ

ครูนรินทร์โชติ บุญยนันท์สิริ

ครู เชี่ยวชาญ

วิทยฐานะ

  • ครู เชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2544
  • ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ผลงาน

  • รางวัลชนะเลิศ โครงการ THAILAND innovative Teacher Award 2013 ระดับประเทศ