ดร.กชพร มณีพงษ์

ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

  • รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2543
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลงาน

  • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา