นางสาวพชราพรรณ

นางสาวพชราพรรณ ชรารัตน์

ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
  • ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ศึกษา (คม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2558

ผลงาน

  • การพัฒนาเกมการสอน เรื่อง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ