นางสาววิไลลักษณ์

นางสาววิไลลักษณ์ จันทะคาม

ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.มหาสารคาม
  • ปริญญาโท ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา มรภ.มหาสารคาม