ผศ.ดร.วัชรานนท์

ผศ.ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

วิทยากรพิเศษด้านวิทย์-ฟิสิกข์

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2559

ผลงาน

  • วัชรานนท์ จุฑาจันทร์. (2562). การศึกษากระบวนการเผาถ่านและสมบัติของถ่านอัดแท่งจากหญ้าแฝก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2), 135-146 .