ผศ.ดร.สุวัฒน์

ผศ.ดร.สุวัฒน์ บันลือ

ค.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี พ.ศ.2537
  • ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2544
  • ปริญญาเอก ค.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2560