ผศ.ดร.อรนุช นาคชาติ

วิทยากรพิเศษด้านวิทย์-เคมี

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี

ประวัติการศึกษา

 • วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
 • วท.ม. ชีวเวชเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545
 • วท.ด. ชีวเวชเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556

ผลงานวิจัย

 • 1. Oranuch Nakchat, Duangdeun Meksuriyen, Sunanta Pongsamart (2014). Antioxidant and anti-lipid peroxidation activities of Tamarindus indica seed coat in human fibroblast cells. Indian Journal of Experimental Biology. 125-132.

 • 2. Oranuch Nakchat, Nonthaneth Nalinratana, Duangdeun Meksuriyen, Sunanta Pongsamart (2014). Tamarind seed coat extract restores reactive oxygen species through attenuation of glutathione level and antioxidant enzyme expression in human skin fibroblasts in response to oxidative stress. Asian Pacific Journal of TropicalBiomedicine. 4: 379-385.

 • 3. อรนุช นาคชาติ, วรรณา แอกทองและ อรนุช คงหลัก. 2557. สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผงผักแขยงวารสารวิทยาศาสตร์คชสาส์น. 36(2): 55-63.

 • 4. Punnee Nusuetrong, Orapin Gerdprasert, Phongpat Wetchasit, Oranuch Nakchat, Uthai Sotanaphun (2015). Effect of short-term oral administration of Phikud Navakot in rat. J Med Assoc Thai. 9(Suppl.10): S52-S60.

 • 5. Oranuch Nakchat and Nutsurang Pukkalanun (2016). Production of natural ink from Clitoria ternatea L. flower. URU International Conference on Science and Technology. 53-58.

 • 6. อรนุช นาคชาติ, ธีระพงษ์ แกมแก้ว, รัตนา แสนแสง, นวรัตน์ พัวพันธ์, และศิริกุล อัมพะวะสิริ (2560). การย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สวนสุนันทา. 5(2): 59-70.

 • 7. นพรัตน์ จันทร์ทำ, กุมผกา ทองเอี่ยม, ศิริวรรณ ชัยเชิดชู, ประภัสสร เวียงนนท์ และ อรนุช นาคชาติ (2560). การย้อมสีไหมด้วยเปลือกต้นพันชาด. วารสารวิทยาศาสตร์คชสาสน์. 39(2): 45-48.

 • 8. Oranuch Nakchat, Nutsurang Pukkalanun, Siriwan Puenchalard, Rawiwan Kamjorn, Nawarat Pourpan, and Sirikoon Ampawasiri. Quality study of silk dyeing with tamarind bark. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference ZRUNIRAC V). 2-5 December, 2018. Thailand : 611-615.

 • 9. ชูจิต สาระภาค, อรนุช นาคชาติ, และ Chad White (2561). สมบัติของทรายนาโนไม่เปียกน้ำ. วิทยาศาสตร์คชสาสน์.40(1) : 1-12.

 • 10. คุณภัทร ศรศิลป์, ณัฐสุรางค์ ปุคคละนนัทน์, อรนุช นาคชาติ, และชจูิต สาระภาค (2562). แนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมนิลอินทรีย์ในบ่อซีเมนตข์องกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองเหล็ก ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์. การประชุมวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. 22-23 สิงหาคม 2562. หน้า 1322-1329.