ผศ.ศิรภัสสร์

ผศ.ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์

ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม