รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

วิทยากรพิเศษด้านวิทย์-ชีววิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วท.บ.สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระ ปีที่จบ 2538
 • ปริญญาโท วท.ม.พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2543
 • ปริญญาเอก ปร.ด.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่จบ 2556

ผลงานทางวิชาการ

 • 1. Krit Pinthong, A. Tanomtong, S. Khunsook, I. Patawang, W. Wonkaonoi, P. Supanuam. (2017). Karyological analysis and NOR
  polymorphism of phayre’s langur, Trachypithecus phayrei crepuscula (Primate, Colobinae) in Thailand. Nucleus DOI 10.1007/s13237-017-0220-9
 • 2. Krit Pinthong, Alongklod Tanomtong, Hathaipat Khongcharoensuk, Somkid Chaiphech, Sukjai Rattanayuvakorn and Praween Supanuam. (2017). Karyotype and Idiogram of Indian Hog Deer (Hyelaphus porcinus) by Conventional Staining, GTG-, High-Resolution and Ag-NOR Banding Techniques. Cytologia 82(3): 227–233.
 • 3. Weerayuth Supiwong, Pasakorn Saenjundaeng, Nuntiya Maneechot, Supatcha Chooseangjaew, Krit Pinthong and Alongklod Tanomtong. (2017). A Discovery of Nucleolar Organizer Regions (NORs) Polymorphism and Karyological Analysis of Crystal Eye Catfish, Hemibagrus wyckii (Siluriformes, Bagridae) in Thailand. Cytologia 82(4): 403–411 (ISI impact factor 0.232, 2014)

ผลงานวิจัยโดดเด่น หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์

 • 1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญ / ที่ได้รับรางวัล-ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นนักวิจัยดีเด่นและเข้ารับโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ค รั้ ง ที่ 4 ( 4 th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference
  (RUNIRAC IV : 2 2 nd – 2 4 th November 2 0 1 6 ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Venue: Buriram Rajabhat University)
 • 2. ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ดี เ ด่ น ผลงานเรื่องพันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย ซึ่งจดั โดยส านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ(วช.)“รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผ ลงาน วิจัย รางวัลวิท ยานิ พ น ธ์ ป ระจ าปี 2 5 5 9 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2560”