ศน.วัชรพงษ์

ศน.วัชรพงษ์ วันดี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

  • ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์