ศน.สมเกียรติ

ดร.สมเกียรติ ไกรยา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วิทยฐานะ

  • ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยครูสุรินทร์ ปีที่จบ 2531
  • ปริญญาโท ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์
  • ปริญญาเอก Ph.D. in Management. สาขาการจัดการ International Academy of Manegement and Economics ,Phlipines. ปีที่ จบ 2555

ผลงาน

  • ผลงานวิจัยระดับปริญญาโท “การพัฒนารูปแบบศูยน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปี พ.ศ. 2551
  • เป็นวิทยากรหลักในการ อบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน ICT ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีะเกษ เชต 4