อ.ดร.คุณภัทร

อ.ดร.คุณภัทร ศรศิลป์

วิทยากรพิเศษด้านวิทย์-ชีวะ

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549

ผลงานวิชาการ

  • Khunapat Sonsrin and Krit Pinthong. (2561). Karyotype of the Rough-Skinned Floating Frog, Occidozyga lima (Anura, Dicroglossidae), Koch Cha Sarn Journal of Science. 40 (1) : 13 – 24
  • Khunapat Sonsrin and Krit Pinthong. (2561). Karyological Analysis of Hongkong Buterflyfish, Chaetodon wiebeli (Perciformes, Chaetodontidae) from Thailand. Koch Cha Sarn Journal of Science. 40 (2) : 26 – 39
  • Sitthisak Jantarat, Weerayuth Supiwong, Krit Phintong, Khunapat Sonsrin, Nipasak Kong-ngarm and Alongklod Tanomtong. 2017. First analysis on the cytogenetics of painted sweetip, Plectorhinchus pictus (Heamulidae: Perciformes) from Thailand, Cytologia 82 (2) :145-150