อ.ดร.อุดม

- ดร.อุดม หอมคำ

ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ค.บ.การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสรินทร์ พ.ศ.2539
  • ปริญญาโท ค.ม.การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537
  • ปริยญาเอก ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546