ผศ.ดร.ประชิต

ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก

ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี-โท กศ.บ. กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ที่มศว.ประสานมิตร
  • ปริญญาเอก ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย