ผศ.ดร.ทิพเนตร

อ.ดร.ทิพเนตร ปาสานำ

ปร.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา พ.ศ.2534
  • ปริญญาโท กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2542
  • ปริญญาเอก ปร.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2554