นายทองนพคุณ

นายทองนพคุณ อินธิเดช

ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้พัฒนาหลักสูตร ABLOC

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ช่างกลโรงงาน Vocational Certificate : Machine tools Technology วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม Diphoma Program in Industrial Technology Division วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • ปริญญาตรี ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ B.Ed. Industrial Art (สำเร็จการศึกษา 2544) สถาบันราชภัฏสุรินทร์
 • ปริญญาโท ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มรภ.สุรินทร์ (เรียนครบรายวิชามีผลการเรียน)
 • ปริญญาโท ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา M.Ed. Computer Education, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (สำเร็จการศึกษา ก.พ.2561)

ประสบการณ์ 14 ปี ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ด้านการสอน การเป็นวิทยากรบรรยาย, TA วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา, วิชาภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู, วิชาการศึกษาทางไกล (ปี 2548 – 2561) วิชาระบบเครือข่าย (ปี 2562)
 • ด้านการสอน เป็น TA ร่วมสอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชากฏหมายการศึกษา, วิชาการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (ปี 2558)
 • ด้านการดูแล พัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง กลุ่มวิชานวัตกรรมฯ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ (ปี 2548 – 2561)
 • ด้าน Linux Server และระบบเครือข่าย (ปี 2549 – 2562)
 • ด้าน MOODLE และ LMS Opensource (ปี 2548 – 2561)
 • ด้านการพัฒนาเว็บ CMS Opensource (ปี 2548 – 2562)
 • ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสอน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2544 – 2545 ครูอัตราจ้าง “สอนวิชาคอมพิวเตอร์” โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม
 • 2545 – 2546 ทหารกองประจำการ, พลทหารปฏิบัติงานด้านธุการและไอที กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 • 2546 – 2547 เจ้าหน้าที่ IT, Webmaster มูลนิธิพัฒนาอีสาน
 • 2548 – 2552 นักวิชาการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • 2552 – 2553 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏสุรินทร์
 • 2552 – 2560 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
 • 2560 – 2562 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • 2562 – ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลงาน

 • ทองนพคุณ อินธิเดช. (2561). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ll วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 RMUGRC~2018. (หน้า A-104). : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • ผู้พัฒนาและจัดการอบรม หลักสูตรอบรมครูประจำการ ปี 2560 “การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning”
 • ผู้พัฒนาหลักสูตร/ประธานหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก Active Blended Learning ปี 2562
 • Web Developer สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://acad.srru.ac.th

การอบรม พัฒนาตนเอง

Certificate จากการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Thaimooc.org

 • การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล | Competency for teacher in digital age
 • กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC Strategy in Building Professional Learning Community
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21|Cloud Technology Tools for 21st Century Learning
 • การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX
 • การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (edX101-Thai)
 • เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ|TECHNOLOGY HARDWARE AND SYSTEM SOFTWARE

Certificate จาก MOODLE MOOCs Moodle HQ

Certificate จาก LinkedIn Learning

 • Instructional Design Essentials: Models of ID

Certificate จาก Microsoft

 • Microsoft Education Transcript (34 Certificates)

  • MIE Trainer Academy
  • Creativity in the classroom
  • Getting started with Office 365 and Windows
  • Getting started with Office 365 and Windows for leadership
  • Level up with Office 365 and Windows
 • Microsoft GEN102x: Instructional Skills for Microsoft Certified Trainers

Certificate จาก Udemy

 • Introduction to Networking
 • IT Security Gumbo: Cisco CCNA Routing and Switching
 • Cisco CCNA 200-125 : Full Course For Networking Basics
 • Microsoft Network Load Balancing for beginners
 • The Complete Ubuntu Linux Server Administration Course
 • Blockchain and Deep Learning: Future of AI
 • ABCs of Instructional Design
 • Linux Basics and Creating a Server
 • Ubuntu Web Development Setup

Certificate จาก Facebook

 • Introduction to Facebook Pages
 • Creating a Facebook Page
 • Connect and Engage With Your Audience Using Facebook Live
 • Immersive Storytelling With Facebook 360

Keep in touch

 • Phone: (044) 041-620 Email: tpssert@srru.ac.th
 • ดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2RDN5oh